இனப்படுகொலை

ஆசை வார்த்தையை நம்பி
துரோகத்தால் மடிந்து;
குருதி தெறிக்க, தோலுரித்து
தலையிழந்து, உடலிழந்து
இனமிழந்து, உறவிழந்து
எதிரியின் சட்டியில்
குழம்பாக மிதந்தது
மீன்.

– ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s