​மார்தட்டினடக்க ஆரம்பித்தேன் 

மார்தட்டினடக்க ஆரம்பித்தேன் வாழ்க்கையென் கட்டில்யிருக்கிற தென்று; 

தோழ்தட்டி அகமுணர்த்தி , எதுவும் உன் கட்டியில்லை என்று பறையிசைக்கிறது நானுதார்சினம் செய்த #நேரம். 

– ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s