நரக தீயினிலே..

pexels-photo-110867

முதுகுனித்து முட்டினிலம்பட நெற்றிமண்
தொட்டுன்முன் மண்டியிட்டால் தான் சொர்க்கமேயெனில்,
மனமுகுந்து நிற்ப்பேன் நரக தீயினிலே.

– ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s