​’தலைமை’  வேண்டாம்…

‘தலைமை’ இல்லாதது தான்
இந்த போராட்டத்தின் அழகு,

‘தலைமை’ இல்லாதது தான்
இந்த போராட்டத்தின் தனித்துவம்,

‘தலைமை’ இல்லாதது தான் 
இந்த போராட்டத்தின் பலம்,

நம் பிரதிநிதியாக ஒற்றை தலைவரை முன்னிறுத்த வேண்டாம்..

மொத்த தலைமுறையையும் முன்னிறுத்துவோம்.

– ஷேக் அப்துல்லா
#jallikattu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s