“சாயம்”

image

காகம் தொட்டாலும் வானவில் சாயம் போவதில்லை!
ஆனால் மூடர் மட்டும் இன்றளவும் மனிதருள்

சாயம் காண்கிறார்கள்! எப்போது நிறந்தரமாகுமோ
அந்த முண்டாசு கவியின் சிந்தனைகள்!!

-சந்திரகணேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s