வண்ணமயம்-ஹோலி!!

எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக
வண்ணங்கள் மகிழ்ச்சிகளாக
மகிழ்ச்சிகள் காற்றில் கரைய
கொண்டாடிடுவோம்!! ஹோலி!

– பிரதீப்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s