முகமூடி

image

மனிதன் ‘மிருகத்தை’ கடந்துவிட்டான் என்று நினைத்தால்.
அவனுக்கு ஒரு ‘முகமூடி’யை மட்டும் குடுத்து பாருங்கள்…உண்மை புரியும்;
அவன் மிருகத்தை கடக்கவில்லை,
தின்றுவிட்டான் என்று.

-ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s