நீ…நான்

love-fingers-cute-couple-wallpaper-768x480.jpg
ஒவ்வொரு முறையும்
உன் உதடு உச்சரிக்க போகும்
வார்த்தையை நான்
முன்கூட்டியே அறிந்தாலும்
உன் பேச்சைக் கேட்க்கும்
என் ஆர்வம் மட்டும்
ஒருபோதும் குறையாது.
– ஷேக் அப்துல்லா
Advertisements

One thought on “நீ…நான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s