பிறப்பால் வாகை

கோடி உயிரனுக்களை வென்று
கருவை ஊடுருவிக் கொண்டு
தொப்புள் கொடி பந்தம் அடைந்து
இருளின் துனை கண்டு
வீரு கொண்டு வெகுண்டேன்
வாழ்க்கை என்னும் உலகப்போரினை வென்று
வாகை சூட!!

-சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s