நானும் என் உள்ளுனர்ச்சியும்

நான் என் கிறுக்கல்களை குப்பையில் சேர்த்ததில்லை
ஒரு நாள் அதுவும் கவிதை என்றாகிவிடும் என்று!
நான் என் கனவுகளில் தோல்வி அடைய விரும்பவில்லை
அதில் மட்டும் தன் நமக்குப் போட்டி இல்லை என்று!
நான் என் கற்பனையைச் சிறகொடித்ததில்லை
உலகத்தில் எல்லையற்றது கற்பனை மடும் என்று!
நான் என் சிந்தனையை எழுத்தாக விடுவதில்லை
அதனைச் செயல் கொண்டால் மற்றவருக்கு உதவியாய் இருக்குமென்று!

-சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s