உலகம் எங்கள் பார்வையில்

ஜன்னலின் பார்வையில் உலகம் சதுரம்!
மாற்றுத்திறனாலியின் பார்வையில் உலகம் இருட்டறை!
பறவைகள் பார்வையில் உலகம் நேர்க் கோடு!
காதலின் பார்வையில் உலகம், அவன் அவள் மேல் கொண்ட அன்பினும் சிறிது!
கடவுளின் பார்வையில் உலகம், மனிதனை அதனுள் வைத்து விளையாடும் பந்து!
பகுத்தறிந்தவனின் பார்வையில் உலகம் அன்புள்ள உயிர்கள் வாழும் சொர்க்கம்!

-சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s