ஒரு பார்வை இரண்டு முத்தம்

love_pair_heart_fingers-wide

கரம் பிடித்தாலும்
தினமும் உன்னை காதலில் விழவைக்க
செய்யாத சேட்டை செய்கிறேன்

அதிகம் எதுவும் கேட்கவில்லை
ஒரு பார்வை இரண்டு முத்தம், ஆனால்
ஒவ்வொரு “நொடி”யும் வேண்டும்

-ஷேக் அப்துல்லா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s