கனவு

kanavu
அழகியக் கனவுகளைக் காண ஓடினேன்
கண் திறந்ததும் கானல் நீராய் மறைந்தாய்!
உன்னைக் காணாமல் தூக்கம் வெறும் மயானம் தானே!
கற்பனை மட்டும் விட்டுக் கொடுத்தால் கனவில்
இரவும் பகலாக மாறும்!
உன்னைச் செயல் கொண்ட யாவரும்
வெற்றிப் படி அடைந்தவரே என்று
மார் தட்டிக்கொள் கனவே!!

-ChandraGanesh

Advertisements

Rain’, ‘Rain’ A word to be noted In Chennai !!!

image

Most population in Tamil Nadu Lives in Chennai, the Metro city. For past 4 yrs Chennai hadn’t experienced this kind of cyclonic Rain fall. Normal seasonal Rain fall these days were a false prophecy from the Indian Meteorological Department. So Tamil Nadu is mostly dependent on the odd rain fall for the water resources.

This year the people, eventhough their belongings are somewhat damaged by this continuous rain fall they must be thankful to god/Nature. The reason behind it would be the nature had provided water resource for almost a year. Agriculture, Drinking water wouldn’t face any problem at all. But the main issue is, whether the available water can be stalked for the future usage?

Continue reading

“Box office Analysis and Report in Tamil Cinema in Recent years”

download

In social media, i could find most fight for their stars to win the race. Also after the release of the movie, the collection report is the important talk of the town among the fans.

Collections reports most authenticated, are not available in any web market. Also no Producer or Distributor would come up and publicize as my movie collected this much, as they would be in trouble while in IT.The below described are purely my thoughts and it may vary to persons.

Continue reading

மதில் வாழ்க்கை

cat

சில சமையம்
நம் வாழ்க்கை
பூனை “கிழ்” நிற்கும்
மதில் போல்;

இன்பத்தையும் துன்பத்தையும்
வேடிக்கை பார்த்து
கொண்டு நிற்கிறது

-ஷேக் அப்துல்லா

Selfish Gene – Session 2

dna-image

This planet will reach the expiry date.
The Galaxy will have the expiry date.
The Milky way has the end date.
Everything will go nothing as we all know once there was vacuum.
Then the circle once again will start.
We are not creating anything better, we are making the current situation worse.
How “GENE” will take of it??????

Continue reading