ஓடம்

Rodney_boat

தனி கரையில் ஓடம் நான்;
தண்ணீரில் பயணம் செய்ய ஆசைப்பட்டேன்,
காற்று தடுக்க எண்ணியது,
என் வடிவைக் கொண்டு தடுத்தேன்!

அலை தடுக்க நினைத்தது நங்கூரம் பாய்ச்சினேன்!
துடுப்பு மட்டும் இல்லை என்றால்
நான் இறந்தும் கரை ஒதுங்க மாட்டேன்!!

“என் அறிவு தசை அல்ல மரம் தான்
ஆனால் தசை கொண்ட அறிவு மட்டும் ஏன் மறத்தைத் தேடுகிறது!”
உயிர்களைத் தாங்கிச் செல்கிறேன்
ஆனால் எனக்கு உயிர் இல்லை!

பிற உயிரைக் காப்பாற்ற முடியும்
தண்ணீரில் மிதந்து சென்றாலும்,
மனிதனுக்குரிய வேறுபாடு இதுவே!
கரை ஏறி வர ஆசை என்னை சோதிக்கும்
அலையை விட்டு பொறுமை என்ற
நிலத்தைத் தேடி!!

 

– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s