ஏழை

Poverty

கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு என்ற மொழி
கந்தை இருக்கும் இடத்திலே பொருந்தும்!
ஏழையின் சிரிப்பினில் கடவுளைக் காணலாம் என்றான் ஒருவன்
கடவுள் இல்லை என்பதனாலா?
கடவுள் ஏழைகளை எளிதாகப் படைத்தான், அவன்
மெலியவன் என்பதனாலா?
செய்யும் பாவத்திற்கு கூட சம்பளம் உண்டு என்று புனித நூல் கூறியது
அவன் உழைப்புக்கு மட்டும் ஏன் ஊதியம் இல்லை?
இளமையில் வறுமை சாலக் கொடிது என்றுரைத்தாள் ஒரு மூதாட்டி,
அது என்றைக்குமேக் கொடிது என்று ஏன் சொல்ல மறுத்தாள்?
கடவுளும் தரணி வந்து வறுமையோடு வாழ்ந்துப் பார்க்கட்டும்
அப்படியானால்,
தனக்கே கருத்தடை செய்துகொள்வான் ஏழைகளைப் படைக்காமல் நிறுத்த!

– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s