நான் தோற்க்கவில்லை

image

சொல்லாமல் செல்வம்  சென்றது ;
நான் தோற்க்கவில்லை…
கொல்லாமல் உடலும் கொன்றது ;
நான் தோற்க்கவில்லை…
சட்டென்று ஊதியம் நின்றது ;
நான் தோற்க்கவில்லை….
பட்டென்று உயிரும் பிரிந்தது ;
நான் தோற்க்கவில்லை…
ஆனால் – என்னால்  உன்
மனம் வருந்தும் முதல் நொடி;
நான் தோற்றுவிட்டேன் .

– ஷேக்