தனிமை

image

தனிமை என்றேன் நிழலும் துனை இல்லை,
நான் சுவாசித்தக் காற்றில் துளிகூட கனிவு இல்லை,
என் கண்களோடு கசியும் செண்ணீ ர் கண்ணீரும் இல்லை,
அன்பிற்கு அடிமையான என்னை
இந்த வாழ்கை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை!!

– சந்திரகணேஷ்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s