பறவையின் நம்பிக்கை

image

படி தாண்டி தடை தாண்டி
வானம் தொட வேண்டி
தண்ணீரைக் கயிராய்த் திரித்து
பறந்து வந்தேன்,
நீ நின்றாலும் காற்றைத்
துணைகொண்டு தொட்டுவிடுவேன்!!

– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s