மழை

image

மயிலினம் இடியின் ஜதி கேட்டு ஆட,
ஆட்டம் கண்டு நுனலும் பாட்டிசைக்க,
மேகம் சிரித்து மின்னலாய் வெட்ட,
ஆனந்தமாய் பிறக்கும் குழந்தை-மழை!!

-சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s