நட்பு

image

பூம்புகார் இருந்தபோதே தெரிந்த ஒன்று,
காற்றலை இல்லாமலும் தொடர்ந்த ஒன்று,
ஏகனாலும் அளக்க முடியாத ஒன்று,
பல பரிமான வளர்ச்சி தாண்டியும் வளர்ந்த ஒன்று,
மரபனுக்கள் மாறியும் மாறாத ஒன்று,
அறிவியலின் மூளைக்கே சவால் என்ற ஒன்று – நட்பு!!
– சந்திரகணேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s